Dakota

Meaning of the name Dakota: Friend or ally

Origin of the name Dakota: English

Gender: 
Either