Oralia

Meaning of the name Oralia: Golden-haired; Sunrise, Dawn

Origin of the name Oralia: Latin; Old French

Alternate spellings of the name Oralia: Aurelia, Oralea, Oraliah

Gender: 
Girl