Otilia

Girl

Meaning of the name Otilia: Wealthy

Origin of the name Otilia: Spanish

Alternate spellings of the name Otilia: Otillya, Otilea