Raheem

Meaning of the name Raheem: Kind, Merciful

Origin of the name Raheem: Arabic

Alternate spellings of the name Raheem: Rahiem, Rahim, Raaheim, Raam, Raheam, Raheim, Rahime

Gender: 
Boy