Thomas

Girl

Meaning of the name Thomas: Twin

Origin of the name Thomas: Aramaic

Alternate spellings of the name Thomas: Tomas, Tamas, Thamas, Thamos