Tonia

Meaning of the name Tonia: Praiseworthy

Origin of the name Tonia: Latin

Alternate spellings of the name Tonia: Tonya, Tonja

Gender: 
Girl