Tristan

Boy

Meaning of the name Trista: Tumult

Origin of the name Trista: Gaelic; Old Engllish

Alternate spellings of the name Trista: Tristen, Tristian, Tristin, Triston, Tristyn, Trystan